Zawiadomienie VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 14 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - doświetlenie przejścia w ciągu drogi wojewódzkiej 781 w m. Wieprz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXIX/244/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Wieprz w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V/50/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał