Zawiadomienie V Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku (czwartek)  o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się V Sesja Rady Gminy Wieprz z następującym projektem porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad IV Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad IV Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5. Interpelacje.
6. Przedstawienie informacji przez Policję na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2014 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Wójtowi Gminy Wieprz absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/328/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/16/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu na zakup sprzętu medycznego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/69/92 z dnia 30 lipca 1992r. w sprawie przystąpienia do Spółdzielni Mleczarskiej w Wieprzu.
13. Wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na  interpelacje.
15. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

Pobierz projekty uchwał