Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie  art.61 §4 ustawy i art. 49 ustawy z 14 czerwca` 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013 r poz. 267) oraz  artr.73 ust.1 ustawy z dnia  3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji `o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2913 r poz .1235) zawiadamiam

że na wniosek z dnia 5 września 2014 r Pana Adama Braziewicz – prezes  zarządu firmy  Pracowania Drogowa „PYLON” Sp.z.o.o ul. Astrów 10  ,40-045 Katowice  działającego jako  Pełnomocnik  Starosty Powiatu Wadowice  zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  pn” przebudowa drogi powiatowe nr 1757 K Wieprz- Nidek- Witkowice ” na terenie  Gminy Wieprz na długości 4,7 km”
     Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie  oraz ocenę bezpośredniego wpływu  przedsię- wzięcia na środowisko ,warunki zdrowia i życia ludzi”
      Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz możliwość zapoznania się   z  dokumentacją w powyższej sprawie  w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 3
      Niniejsze zawiadomienie  zostaje podane do publicznej  wiadomości w sposób  zwycza- jowo przyjęty , tj ma tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy Wieprz i sołectw Gminy w   Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu  Gminy  i stronie internetowej  .
      Zgodnie z art.49  K.p.a niniejsze  zawiadomienie  podane do publicznej  wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 tu dni od daty publicznego ogłoszenia,)