Zawiadomienie IV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 22 marca 2019 roku (piątek) o godz. 8.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad III Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Przedstawienie informacji przez Policję na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wieprz.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu
w zakresie Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1767 K Wadowice Wieprz
w m. Frydrychowice.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/292/2018 z dnia 22 lutego 2018r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2018- 2021.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/293/2018 z dnia 22 lutego 2018r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2018 - 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu
za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz od dnia 1 września 2019r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz od dnia 1 września 2019r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wieprz na lata 2019-2024.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę: nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła