Zawiadomienie II Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 18 grudnia 2014 roku (czwartek)  o godz. 14.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wieprz

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad I Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/281/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020.
8. Uchwalenie  budżetu Gminy na rok  2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom   na rok 2015.
12. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2015.
13. Wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na  interpelacje.
15. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz
/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

Projekty uchwał:

1. budżet Gminy na rok  2015.

- pobierz.

2. w sprawie: zmian do budżetu gminy

- pobierz.

3. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/281/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020

- pobierz cz.1,

- pobierz cz.2,

- pobierz cz.3.

4.  w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.

- pobierz.

5.  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom   na rok 2015.

- pobierz cz.1,

- pobierz cz.2.