Zawiadomienie II Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 19 grudnia 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad I Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/174/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
9. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wieprz na lata 2019 – 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wieprz.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła