Zawiadomienie I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Wieprz w dniu 21 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) postanawiam, co następuje:

§ 1.

Zwołać I sesję nowo wybranej Rady Gminy Wieprz na kadencję 2018 - 2023 w dniu 21 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu.

§ 2.

Ustalić porządek obrad:

1) Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przedstawienie porządku obrad.

3) Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.

4) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

5) Wybór Przewodniczącego Rady.

6) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7) Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Wieprz.

8) Ślubowanie Wójta Gminy Wieprz.

9) Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Wieprz.


§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


/-/ Bartłomiej Migda

Komisarz Wyborczy w Krakowie III


Pobierz projekty uchwał