XXI Sesja Rady Gminy Wieprz – 12 października 2016roku

W dniu 12 października 2016 roku w Wiejskim Domu Kultury we Frydrychowicach odbyła się XXI Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni głównie zgłaszali konieczność naprawy nawierzchni na większości drogach gminnych. Kolejno poruszono problem uszkodzonego przejazdu przez potok Wieprzówka koło Stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowicach oraz sprawę uszkodzonych znaków przy drogach gminnych.

W punkcie 7 sesji sprawozdanie ze zrealizowanych inwestycji Samorządu Powiatowego w Wadowicach na terenie gminy Wieprz przedstawił Pan Bartosz Kaliński Starosta Powiatu. Poinformował obecnych, że Powiat Wadowicki przeznaczył prawie 2,5 mln zł na inwestycje drogowe którymi to są m.in. dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej we Frydrychowicach i wykonanie częściowo nawierzchni, przebudowę chodnika w Gierałtowicach oraz jedna z największych inwestycji Powiatu na terenie gminy czyli budowa nowego mostu na drodze powiatowej 1767K w m. Frydrychowice. Kolejno Starosta przedstawił również najbliższe plany inwestycyjne na terenie gminy Wieprz tj. dawno wyczekiwana przez mieszkańców przebudowa drogi powiatowej 1757K relacji Wieprz-Witkowice, na którą to przetarg w najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty. Ponadto powiedział o złożonej tzw. fiszce o przyznanie dofinansowania na przebudowę drogi 1743 K od gminy Andrychów do m. Nidek na odcinku na tzw. Białej Drodze. Na zakończenie podziękował za bardzo dobrą współpracę władz Gminy Wieprz z Samorządem Powiatowym.

Pierwszą uchwałą jaką radni przegłosowali podczas obrad XXI sesji była uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy. Zmiany zostały podyktowane koniecznością przesunięcia na rok 2017 kwoty 230 tys. zł z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz zagwarantowania środków (45 tys. zł) na zakup działki w m. Gierałtowice na potrzeby tegoż sołectwa. Kolejno podjęto uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025. W związku z oszczędnościami przy wykonaniu modernizacji sieci wodociągowej (26 tys. zł w 2016r. oraz 156 tys. zł w 2017r.) radni dokonali stosownego zmniejszenia wydatków w wieloletnim Planie  Rozwoju  i  Modernizacji Urządzeń  Wodociągowych na lata 2015 – 2017 w punkcie 10 sesji. W tej to też części obrad głos zabrał Pan Mieczysław Pabiś Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągowego w sprawie pojawienia się nowego oznakowania strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej.  Zgodnie z rozporządzeniem nr 31/2016 Dyrektora  Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 września 2016 roku operator sieci wodociągowej, w tym przypadku GZW zobowiązany był do umieszczenia na terenie gminy Wieprz oznakowania strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Gierałtowice. Znaki te pojawiły się na drogach publicznych przy wjazdach do w/w strefy. Szczegóły dotyczące obowiązujących zakazów i nakazów na określonych obszarach określa w/w rozporządzenie Dyrektora RZGW (link do rozporządzenia)

Ze względu na dostosowanie obowiązujących aktów prawa miejscowego do aktualnego stanu prawnego konieczne było podjęcie uchwał: w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 roku r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz oraz uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach. Wszystkie te zmiany zostały przegłosowane jednogłośnie.

W celu skutecznej sprzedaży nieruchomości w Przybradzu Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr XVI/125/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 kwietnia 2016r r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.

Na mocy uchwały nr XXI/166/2016 Samorząd Gminy Wieprz wyraził  zgodę na powierzenie Gminie Andrychów zadania publicznego polegającego na realizacji projektu pn. „Budowa, oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie gmin Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz” w części dotyczącej Gminy Wieprz. Dzięki temu zadaniu przez teren gminy po istniejących drogach publicznych zostanie wyznaczona trasa rowerowa dla mieszkańców i turystów.

W kolejnym punkcje obrad zatwierdzono do realizacji projekt nr RPMP.02.01.01-12-0016/16 pn. „Rozwój eUsług publicznych w Gminie Wieprz” w ramach poddziałania Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt ten przewiduje utworzenie Gminnego Portalu Usług Publicznych dla klientów urzędu. W Portalu podatnik będzie miał m.in. wgląd w swoje zobowiązania podatkowe, będzie mógł  zostać poinformowany za pomocą maila, smsa lub aplikacji mobilnej o zbliżającym się terminie płatności, powstałych zaległościach lub informacji o zaksięgowaniu wpłaty. Udostępnione usługi pozwolą bez konieczności udawania się do urzędu złożyć pismo / wniosek, zweryfikować ile dni pozostało do rozpatrzenia złożonego podania oraz sprawdzić który pracownik zajmuje się daną sprawą.

Rada Gminy Wieprz uchwałą XXI/168/2016 zagwarantowała Samorządowi Powiatu dofinansowanie w wysokości do 23.859,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 1743 K.

W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w centrum miejscowości Wieprz, Samorząd Gminy przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich zlecił opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 781 w centrum m. Wieprz. Wyniki prac przedstawiła obecna na sesji projektantka firmy PROMOST-WISŁA Sp. z o. o. w kilku wariantach. Zakres przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej w centrum m. Wieprz wg. koncepcji obejmuje utworzenie nowych przejść dla pieszych, likwidację kilku wyjazdów oraz utworzenie pasów tzw. lewoskrętów. Kosztorysy poszczególnych wariantów wykonania zadania wahają się od 1,5 mln do 2,1 mln zł. Gmina Wieprz przy realizacji któregokolwiek z zaproponowanych wariantów musiała by partycypować w wysokości 50% kosztów, stąd decyzja ta nie jest łatwa do podjęcia.

Na zakończenie radni przyjęli siedem tekstów jednolitych do uchwał:  1) Uchwały nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz, 2) Uchwały nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 3) Uchwały Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz, 4) Uchwały nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu, 5) Uchwały nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów, 6) Uchwały nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - ośrodkowi wsparcia - "Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy" z siedzibą w Wieprzu, 7) Uchwały nr XXII/125/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.