Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani

Stosownie do art. 11, pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XL/339/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zmiana nr 4 studium obejmuje zmianę na rysunku studium i wprowadzenie stosownych ustaleń do tekstu studium w zakresie przeznaczenia pod działalność produkcyjną obszaru położonego w miejscowości Wieprz.


Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany nr 4 studium.


Projekt zmiany nr 4 studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 16 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz w godzinach od 10.00 do 12.00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 4 studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz, o godz. 11.00.


Uwagi i wnioski do projektu zmiany nr 4 studium może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany nr 4 studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany nr 4 studium należy składać na piśmie, w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Wieprz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r.


Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r.


Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wieprz.


Wójt Gminy Wieprz

/-/ Małgorzata Chrapek