Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieogr

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaznieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z zabudowanej działki o nr ewid.: 6620/2 o pow. 0,1482 ha wraz  z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Według ewidencji gruntów  działki nr: 6620/1 i 6620/2 sklasyfikowane są jako: B-RIIIb.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka o nr ewid.: 6620/2 o pow. 0,1482 ha stanowi zabudowaną, nieogrodzoną działkę położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki. Działka sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Na działce znajduje się budynek produkcyjno-usługowy dla rolnictwa pokryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową, o pow. użytkowej 95,61 m2 oraz budynek mieszkalny murowany, podpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową o pow. użytkowej 34,52 m2. Budynek umożliwia bezpieczną eksploatację i nie zagraża otoczeniu, ale pojawiły się już znaczne uszkodzenia i ubytki a właściwości materiałów mają obniżoną klasę i dlatego wymagany jest kompleksowy remont. Brak instalacji CO a pozostałe do wymiany. Nieruchomość ma dostęp do wszystkich mediów.

 

Działka o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha o kształcie zbliżonym do prostokąta, stanowi drogę utwardzoną położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki. Teren płaski, nieogrodzony, w okolicy znajduje się dużo zieleni.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i uchwałą z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działki 6620/2 i 6620/1 znajdują się  w terenach oznaczonych symbolem: MU2 o ustaleniach: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/2 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej  oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 wynosi:  109.360,00 złotych brutto.  

Słownie: sto dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych brutto

 

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/2, której cena sprzedaży wynosi 102.700,00 złotych jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm./. Natomiast sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid. 6620/1,  podlega  naliczeniu podatku VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%, cena sprzedaży wynosi 6.660,00 złotych brutto.

 

 W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie  o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 20.04.2018 r. do dnia 11.05.2018 r., na stronach internetowych Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 26.