Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), w związku  z art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wieprz, położona w Gminie Wieprz, obręb Nidek, składająca się z działki o nr ewid.: 1485/8 o pow. 0,0321 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00089807/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkiem usługowym wzniesionym na warunkach określonych w art. 231 Kodeksu cywilnego.

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako: B i Bi.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń. Działy I-Sp, III i IV nie zawierają wpisów, dotyczących działki 1485/8.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka gruntu 1485/8 o łącznej powierzchni 0,0321 ha położona jest w strefie centralnej miejscowości Nidek, gmina Wieprz, powiat Wadowice. Działka sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym, w którym obecnie urządzony jest sklep wielobranżowy. Budynek wzniesiony na warunkach określonych w art. 231 Kodeksu cywilnego. Przedmiotowa działka, położona jest u zbiegu ważniejszych ulic w miejscowości Nidek (drogi powiatowej 1757K Wieprz – Nidek - Witkowice oraz drogi gminnej G000021 Nidek – Berno.) Teren działki jest płaski, nieogrodzony i bezpośrednio przylega do dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej (drogi gminnej i drogi powiatowej). Działka ma korzystne parametry geometryczne, a jej wielkość jako gruntu budowlanego należy do przedziału działek bardzo rzadko poszukiwanych wśród potencjalnych kupujących. Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości jest bardzo korzystna z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej takiej jak sklep. 

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) działka nr 1485/8 znajduje się:

w 60 m2 w terenach oznaczonych symbolem: KDZ o ustaleniach  tereny komunikacji – publiczne drogi, ulice, ciągi pieszo-jezdne; drogi zbiorcze

w 20 m2 w terenach oznaczonych symbolem: KDL o ustaleniach tereny komunikacji – publiczne drogi, ulice, ciągi pieszo-jezdne; drogi lokalne

a w pozostałej części w terenach oznaczonych symbolem: MN-2 o ustaleniach tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

 

 

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 18.000,00 złotych brutto

Słownie: osiemnaście tysięcy złotych brutto

 

 

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz      w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 30.11.2016 r. do dnia 21.12.2016 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 26.