Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,2176 ha, położona w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożona z niezabudowanych działek o nr ewid.: 2851/1 o pow. 0,0305 ha oraz 2854/17 o pow. 0,1871 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00095237/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów działki nr: 2851/1 oraz 2854/17 sklasyfikowane są jako: PsIII.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka o nr ewid. 2854/17 o pow. 0,1871 ha położona jest w strefie peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w rejonie ul. Biała Droga, tuż przy granicy gminy Wieprz z gminą Andrychów (blisko specjalnej strefy ekonomicznej przy tej samej drodze). Nieruchomość położona jest w odległości niespełna 1,5 km od drogi krajowej nr 52, w odległości 3,5 km od centrum Andrychowa oraz 4 km od centrum gminy Wieprz. Najbliższe otoczenie działek stanowią grunty częściowo zabudowane a częściowo niezabudowane przeznaczone głównie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, tereny produkcyjne oraz tereny rolnicze i leśne. Dojazd do działki 2854/17 odbywa się poprzez grunt nieutwardzony - działkę 2851/1 do powiatowej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (działka 6001/2), ul. Biała Droga. Przedmiotowa działka posiada stosunkowo regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta kształt. Teren lekko pochyły, niezabudowany, nieogrodzony i bez zadrzewień. W skład szacowanej działki wchodzą grunty o bonitacji (PsIII). Pod kątem rolniczym ukształtowanie terenu nie utrudnia potencjalnej uprawy, proporcje boków działki wpływają pozytywnie na ewentualną efektywność pracy maszyn rolniczych.

Działka o nr ewid.: 2851/1 o pow. 0,0305 ha stanowi drogę gruntową nieutwardzoną położoną w strefie peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w rejonie ul. Biała Droga, tuż przy granicy gminy Wieprz z gminą Andrychów (blisko specjalnej strefy ekonomicznej przy tej samej drodze). Działka stanowi dojazd do działki 2854/17 o pow. 0,1871 ha.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.):

Działka nr: 2851/1 znajduje się w niewielkiej części w terenach oznaczonych symbolem: 6KDZ.4 a ustalenia planu brzmią „tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej” w pozostałej części w terenach oznaczonych symbolem: 6MU.11 a ustalenia planu brzmią: „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej”.

Działka 2854/17 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 6R/ZL.19 a ustalenia planu brzmią „tereny rolne z możliwością zalesień”.

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działkami o nr ewid.: 2851/1 o pow. 0,0305 ha oraz 2854/17 o pow. 0,1871 ha wynosi: 20.000,00 złotych brutto.
Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto

Sprzedaż działki o nr ewid. 2854/17, której cena sprzedaży wynosi 8.000,00 złotych jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./.

Natomiast sprzedaż działki o nr ewid. 2851/1, której cena sprzedaży wynosi 12.000,00 złotych brutto zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.

W terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 29.01.2019 r. do dnia 19.02.2019 r., na stronach internetowych Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 26.