Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Wieprz

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest:

Część nieruchomości gruntowej stanowiąca własność Gminy Wieprz, o łącznej powierzchni 5,7999 ha, złożona z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych: 3954/1 o pow. 0,1931 ha, 3954/2 o pow. 0,2928 ha, 3954/3 o pow. 0,1622 ha, 3955/1 o pow. 0,0334 ha, 3955/2 o pow. 0,1219 ha,  3955/3 o pow. 0,0593 ha, 3956/1 o pow. 0,1471 ha, 3956/2 o pow. 0,1291 ha, 3957/1 o pow. 0,0434 ha, 3957/2 o pow. 0,0409 ha, 3957/3 o pow. 0,0209 ha, 3958/1 o pow. 0,1198 ha, 3958/2 o pow. 0,4575 ha, 3958/3 o pow. 0,1435 ha, 3958/4 o pow. 0,1148 ha, 3958/5 o pow. 0,1205 ha, 3958/6 o pow. 0,1277 ha, 3959/1 o pow. 0,1086 ha, 3959/2 o pow. 0,7020 ha, 3959/3 o pow. 0,1338 ha, 3959/4 o pow. 0,1036 ha, 3959/5 o pow. 0,1572 ha, 3959/6 o pow. 0,0802 ha, 3960/5 o pow. 0,1678 ha, 3960/6 o pow. 0,0243 ha, 4002/11 o pow. 0,1487 ha, 4004/3 o pow. 0,0326 ha, 4012/2 o pow. 0,0919 ha, 4012/6 o pow. 0,2331 ha, 4012/8 o pow. 0,2178 ha, 4012/10 o pow. 0,1157 ha, 4012/12 o pow. 0,3871 ha, 4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9 o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha, 5893/1 o pow. 0,1151 ha, 5893/2 o pow. 0,2172 ha, 5893/4 o pow. 0,0227 ha, położona w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach prowadzi księgę Wieczystą  nr KR1W/00092115/0.

 

Działki wchodzące w skład części nieruchomości  należą w większości do gleb o bonitacji     RIIIb i RIVa, co świadczy o średniej zdolności produkcyjnej gleby. Ich kształt jest regularny i proporcje geometryczne, a wzajemne ułożenie przedmiotowych działek wzdłuż kierunku uprawy o optymalnej długości, pozwala na swobodną pracę maszyn rolniczych. Działki są płaskie lecz o zróżnicowanym nachyleniu, co z kolei utrudnia uprawy rolnicze. Dojazd do działek odbywa się poprzez drogę gruntową utwardzoną. Duży areał stanowiący sumę powierzchni poszczególnych działek wchodzących w skład przedmiotowej nieruchomości, leży w terenach typowo rolnych, a niewielka ich część znajduje się w terenach leśnych. 

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego uchwalonego w dniu 27 lutego 2006 r., nr XLIII/238/06  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) przedmiotowa nieruchomość znajduje się  w terenach oznaczonych symbolem:  R o ustaleniach: tereny gruntów rolnych oraz w terenach  oznaczonych symbolem: ZL o ustaleniach: teren leśny.

 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. W sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz., minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:

  • działalność rolniczą powyżej 1 ha 0,01 zł za 1m2 powierzchni rocznie (netto) + VAT 23%                    

      + podatek od nieruchomości.

 

  • działalność rolniczą do 1 ha 0,04 zł za 1m2 powierzchni rocznie (netto) + VAT 23%

      + podatek od nieruchomości.

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą  1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:  ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 31 marca za cały rok z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 01 kwietnia 2015 roku do dnia 22 kwietnia 2015 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, Wieprz nr 217, pokój nr 3, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 33.

 

Adnotacje urzędowe:

 

Podano do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób tj. przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w sołectwach :

 

Frydrychowice       - sołtys Andrzej Sopicki        …………………………………………………

 

 

Gierałtowice           - sołtys Maria Huczek          …………………………………………………

 

 

Gierałtowiczki       -   sołtys Jan Wójcik              …………………………………………………

 

 

Nidek                     - sołtys Anna Zacny              …………………………………………………

 

 

Przybradz           -    sołtys Tadeusz Sordyl         …………………………………………………

 

 

Wieprz                  -   sołtys Barbara Herma           …………………………………………………