Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy.

Lp.

Położenie

nr działki

nr KW

Powierzchnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Okres dzierżawy

1.

Wieprz, nieruchomość składająca się z części działki nr 732/12

KR1W/00051741/8

15 m2

6U1.2 – tereny usług publicznych

działka nr 732/12 położona w Wieprzu, zabudowana z przeznaczeniem pod ustawienie na niej tymczasowego blaszanego garażu

teren zabudowy mieszkalnej - B

3 lata
Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprzoraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009 r. W sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz, minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:

Ø inne cele, w tym pod garaże wynosi 0,54 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości.

Określone stawki podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą 1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto: ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 20 dnia każdego miesiąca z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 29 października 2019 roku do dnia 19 listopada 2019 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,

ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 26.


Wójt Gminy Wieprz

/-/ mgr Małgorzata Chrapek


Adnotacje urzędowe:


Podano do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób tj. przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach :


Frydrychowice - sołtys Andrzej Sopicki …………………………………………………

Gierałtowice - sołtys Maria Huczek …………………………………………………

Gierałtowiczki - sołtys Jan Wójcik …………………………………………………

Nidek - sołtys Anna Zacny …………………………………………………

Przybradz - sołtys Tadeusz Sordyl …………………………………………………

Wieprz - sołtys Barbara Herma …………………………………………………