V Sesja Rady Gminy Wieprz – 30 kwietnia 2015roku

W dniu 30 kwietnia 2015 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się V Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni zgłosili potrzebę naprawy barierki na moście przy drodze powiatowej w Gierałtowiczkach oraz poruszono po raz kolejny problem uszkodzonej drogi na „Na Jarosza” w Gierałtowicach.

    Następnie zgłoszono konieczność wykaszania samosiejek przy drogach powiatowych na terenie gminy oraz uszkodzenie ażurów przy drodze gminnej w Wieprzu (górka za kościołem), które to zatkały odwodnienie drogi. Kolejno poruszono problem nieuregulowanego potoku Włosień w Wieprzu.

    Pierwszym tematem obrad było przedstawienie sprawozdania policji na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Wieprz  (pobierz sprawozdanie).

    Do budżetu  Gminy po stronie dochodów na rok 2015 wprowadzono na Program Gospodarki Niskoemisyjnej kwotę 32.300,00 zł otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz plan wydatków zwiększono o kwotę 450.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

    Kolejno podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2014 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025.

    Kluczowym punktem obrad było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wieprz za rok 2014, które to zostało udzielone jednogłośnie 14 głosami za.  Za udzieleniem absolutorium wnioskowała Komisja Rewizyjna Rady, która to wnikliwie przeanalizowała w tej kwestii Zarządzenia Wójta oraz Uchwały Budżetowe. Nadmieniła w swoim wniosku, że wydatki bieżące i majątkowe zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie.

    W punkcie 10 sesji podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/328/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Wieprz, która to podyktowana jest pozostawieniem możliwości realizacji na obszarze miejscowości Wieprz inwestycji obejmującej budowę farmy wiatrowej zgodnie z ustaleniami obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Wieprz.

    W kolejnym punkcie Radni 14 głosami za dokonali zmiany uchwały nr III/16/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu na zakup sprzętu medycznego dając tym samym możliwość Kierownikowi SP ZOZ zakupu z dotacji sprzętu medycznego innego niż aparat elektrokardiograficzny lub defibrylator Typu LifePak.

    Ostatnią uchwałą podjętą na sesji była uchwała nr V/40/2015 na mocy której Pan Mieczysław Żyła powołany został na przedstawiciela Gminy Wieprz w organach Spółdzielni Mleczarskiej w Wieprzu.

Brak zdjęć w galerii