Użyczenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Informacja dotycząca składania wniosków  o użyczenie przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach Programu wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Wieprz.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2014 roku do wniosku o użyczenie przydomowej oczyszczalni ścieków  wymagane będzie wykonanie i  dołączenie   badań  geotechniczno – hydrologicznych  (opinia geotechniczno-hydrologiczna) które określają

- warunki geotechniczne w tym nośność podłoża

- głębokość występowania wód podziemnych

- współczynnik filtracji.

 

Badania winny być wykonane przez osobę posiadającą  stosowne uprawnienia.

 

Ponadto ww. opinia geotechniczno – hydrogeologiczna musi zawierać oświadczenie osoby uprawnionej (geologa) stwierdzające, że:

- warunki hydrologiczne oraz podłoże gruntowe na terenie działki (na której zlokalizowane jest urządzenie) spełniają warunki stawiane posadowieniu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz odprowadzeniu oczyszczonych ścieków poprzez projektowane systemy odprowadzenia (drenaż, dół chłonny itp.)

- udokumentowane parametry hydrogeologiczne (przepuszczalność i chłonność) są wystarczające dla przyjęcia ścieków jakie będą wprowadzone do środowiska dla danej lokalizacji.

- poziom wód gruntowych jest co najmniej 1,5 m poniżej głębokości ułożenia drenów lub dna studni chłonnej.(dołu chłonnego) zgodnie  z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).

 - w bezpośrednim sąsiedztwie działki (na której lokalizowana jest oczyszczalnia i system odprowadzenia oczyszczonych ścieków)  nie zaobserwowano niekorzystnych procesów geodynamicznych.

Projekty składane wraz ze wnioskiem o użyczenie przydomowej oczyszczalni ścieków muszą uwzględniać wyniki badań geotechniczno – hydrologicznych ,  w szczególności system odprowadzenia oczyszczonych ścieków, który ma   gwarantować wymaganą powierzchnie chłonną .