Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Wieprz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Stosownie do art. 11, pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz stosownie do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XXXVI/299/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana nr 3 studium obejmuje:

  • zmianę ustaleń tekstowych studium w zakresie minimalnej ilości miejsc parkingowych lub postojowych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę w granicach administracyjnych gminy Wieprz;
  • zmianę na rysunku studium i wprowadzenie stosownych ustaleń do tekstu studium w zakresie przeznaczenia pod działalność produkcyjną 4 obszarów w miejscowości Wieprz.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany nr 3 studium.

Projekt zmiany nr 3 studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 6 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz w godzinach od 10.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 3 studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz, o godz. 11.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany nr 3 studium może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany nr 3 studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany nr 3 studium należy składać na piśmie, w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Wieprz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wieprz.