Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w Przybradzu 18 stycznia 2015 roku.

Zebranie odbyło się w gościnnych progach Domu Strażaka. W zebraniu uczestniczyła wójt gminy Pani Małgorzata Chrapek wraz z sołtysem wsi Panem Tadeuszem Sordylem i radnym naszej wsi Panem Mieczysławem Żyłą oraz mieszkańcami sołectwa w liczbie 40 osób.

Na początku zebrania Pani Wójt przedstawiła raport roczny dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz plan wydatków na rok 2015. Następnie Pan Sołtys przedstawił plan wydatków z funduszu sołeckiego, który przyjęto uchwałą. Nasza wieś nadal będzie się rozwijać. Planowana jest kontynuacja budowy chodnika przez centrum miejscowości oraz drogi na przysiółku Łysa Góra. Postanowiono sporządzić projekt oświetlenia drogi powiatowej Graboszyce-Gierałtowice oraz rozpocząć  remont Domu Strażaka i budowy przy nim oczyszczalni. Planowane jest także udrażnianie przepustów i odnawianie ofosowania dróg. Zaplanowano także drobne wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku we wsi.

W dalszej części zebrania mieszkańcy przedstawili swoje problemy i postulaty. Najważniejsze związane były z regulacją wylewającej często rzeki Frydrychówki, poprawy bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w okolicy szkoły, a  także wielu innych drobnych spraw. Przyjęto uchwałą wprowadzenie uzgodnionych wcześniej nazw ulic.

Zebranie minęło w zgodnej i kulturalnej atmosferze. Do zobaczenia za rok!

autor: Rafał Cmunt