Projekt socjalny „Odnaleźć siebie”

Dziewięć kobiet z terenu Gminy Wieprz borykających się z problemem przemocy w rodzinie wzięło udział w projekcie socjalnym pn. „Odnaleźć siebie” koordynowanym przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu – Izabelę Ficek, w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.

Celem głównym niniejszego projektu socjalnego było podniesienie zdolności do prawidłowego pełnienia ról społecznych kobiet dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Lęk, bezradność, ciągłe poczucie winy, osamotnienia, zależności to tylko niektóre z uczuć towarzyszących ofiarom przemocy, które ograniczają w.wym. osobom funkcjonowanie w środowisku, a przekonanie o tym, że jest się samemu z problemem pogłębia tylko kryzys, rośnie poczucie wyizolowania, kontakty z otoczeniem stają się z każdym razem trudniejsze.  Podejmowane przez kobiety doświadczające przemocy w rodzinie działania m.in. udział w choreoterapii, warsztatach z doradcą zawodowym, edukacja prawna miały pomóc w osiągnięciu celu głównego projektu. Projekt socjalny obejmował cykl pięciu spotkań z psychologiem oraz instruktorką tańca, prawnikiem i doradcą zawodowym. Terapia tańcem – jedna z technik artterapeutycznych, tzw. choreoterapia obejmowała 3 spotkania po 2 godziny prowadzone przez psychologa i instruktorkę tańca. W rytm muzyki Fado prowadzono zajęcia taneczne połączone ze wsparciem psychologa. Poprzez ruch starano się dotrzeć wewnątrz źródeł problemu, sprawić m.in. by uczestniczki poczuły odprężenie, zaakceptowały siebie, zwiększyły pewność siebie i poczucie własnej wartości, przede wszystkim złagodzić psychologiczne skutki przemocy. Edukacja prawna w wymiarze 3h prowadzona przez prawnika stanowiła kolejną formę wsparcia poprzez upowszechnianie wiedzy dotyczącej przysługujących praw, miejsc gdzie szukać pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie. Z kolei 3 godzinny warsztat z doradztwa zawodowego dostarczał wiedzy dotyczącej m.in. metod poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Przybyłe na zajęcia kobiety zabierały ze sobą swoje pociechy, którym zapewniono opiekę i atrakcje jak np. zabawy edukacyjne, rychowe, prace manualne. Podczas spotkań zapewniono poczęstunek dla dorosłych i dzieci ufundowany przez sponsora firmę „U Asi”. Do zajęć z choreoterapii dzięki uprzejmości Dyrektora wynajęto nieodpłatnie salę w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu, z kolei zajęcia z edukacji prawnej i doradztwa zawodowego prowadzone były w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, na co zgodę wyraziła Kierownik Ośrodka, a współpracujący specjaliści podejmowali się pracy nie oczekując z tego tytułu wynagrodzenia, nieodpłatnie zamieszczono informację o realizowanym projekcie w prasie lokalnej „Wieści z Gminy Wieprz” w wydaniu kwiecień 2014.

Wszystkim, osobom, instytucjom, które zaangażowały się w realizację projektu socjalnego pn. „Odnaleźć siebie” pragnę w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania, za okazaną pomoc i życzliwość, swój wkład.


Izabela Ficek