Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Gierałtowiczkach - 1 lutego 2015r.

W dniu 1 lutego 2015r. odbyło się zebranie wiejskie w Gierałtowiczkach. W zebraniu wzięło udział 38 mieszkańców. W trakcje zebrania  mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Zgłoszono tylko jednego kandydata, obecnego sołtysa Jana Wójcika który to otrzymał 33 głosy poparcia oraz 4 głosy przeciwne i został tym samym wybrany sołtysem na kolejne 4 lata.

W dalszej kolejności mieszkańcy wybrali nową Radę Sołecką w składzie:  1) Wojciech Antecki, 2) Andrzej Cieślik, 3) Ryszard Cieślik, 4) Józef Krupnik, 5) Teresa Kukieła, 6) Jerzy Sokołowski.

W kolejnej części zebrania wiejskiego omówiono główne problemy wsi. Jako pierwsze poruszono temat wprowadzenia nazw ulic w miejscowości. Dyskusja rozpoczęła się od odczytania pisma w sprawie nadania nazwy ulicy Rotmistrza Tytusa Dunina, drogi od parku w stronę Głębowic. Autorem pisma był Adam Bisping, obecny właściciel Zespołu Dworsko-Parkowego w Gierałtowiczkach. Zdania na temat tego nazewnictwa były podzielone. Ostatecznie cała dyskusja zakończyła się głosowaniem, w którym to 29 osób opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu ulic w miejscowości Gierałtowiczki. 

Następnie zgłoszono jako wniosek wykonanie rowu krytego na drodze gminnej obok Pani Danuty Cieślik. Sołtys w odpowiedzi zapewnił, że jest to przewidziane do realizacji w tym roku. Kolejno zgłoszono konieczność zabezpieczenia poboczy przy drodze „Remizka” oraz wykonanie odpływu z drogi tzw. „Schetynówki” obok Pana Gałuszki. Sołtys poinformował, że zgoda właściciela jest by odprowadzenie tej wody zostało poprowadzone po jego działce więc będzie to w tym roku również wykonane.

Ponadto na zebraniu podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2016 roku na zakup aparatów tlenowych dla OSP Gierałtowice (kwota 2.500,00 zł) oraz zakup i montaż barierek przy chodniku na drodze gminnej ( kwota ok 15.000,00 zł) Więcej szczegółów w protokole z zebrania.