Plan gospodarki niskoemisyjnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił kolejną listę beneficjentów, którzy otrzymają unijne dofinansowanie na opracowanie dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.

 Dokument ten będzie miał szczególne znaczenie dla Gmin ubiegających się o środki finansowe na realizacje inwestycji proekologicznych, w tym m. in. na wymianę kotłów węglowych, wymianę oświetlenia ulicznegoczy na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanych zarówno w obiektach publicznych jak i u indywidualnych mieszkańców. Obowiązek posiadania tego dokumentu zapisany jest w dokumentach programowych Unii Europejskiej i stanowić będzie kryterium formalne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Istotnymi elementami Planu będzie stworzenie bazy inwentaryzacji CO2 naterenie gminy oraz określenie działań redukujących niską emisję. Szacowany koszt opracowania dokumentu wynosi 38 000,00 zł., z czego spodziewana wartość dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 32.300 zł.
Będzie to zatem kolejny dokument po Programie Ograniczania Niskiej emisji jaki odnosić będzie się do problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza, z tym, że zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej jest znacznie szerszy.