OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIEPRZ

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wieprz Uchwały Nr XXVIII/226/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany planu będą następujące tereny, wskazane na załączniku graficznym do wymienionej wyżej uchwały oznaczone podanymi niżej numerami wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu:

1) 1, położony w miejscowości Gierałtowiczki, w zakresie przeznaczenia go pod urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW (w zakresie fotowoltaiki), a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz przeznaczenia go pod działalność usługową z możliwością lokalizacji mieszkań;

2) 2, położony w miejscowości Wieprz, w zakresie przeznaczenia go pod urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW (w zakresie fotowoltaiki), a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;

3) 3, położony w miejscowości Gierałtowice, w zakresie przeznaczenia go pod działalność produkcyjną i usługową;

4) 4, położony w miejscowości Frydrychowice, w zakresie przeznaczenia go pod usługi turystyki oraz polegająca na przeznaczeniu części tego terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;

5) 5, położony w miejscowości Wieprz, w zakresie przeznaczenia go pod działalność produkcyjną;

6) 6, 8, 9, położone w miejscowości Frydrychowice, w zakresie przeznaczenia ich pod zabudowę zagrodową;

7) 7, położony w miejscowości Wieprz, w zakresie przeznaczenia go pod zabudowę zagrodową;

8) 10, położony w miejscowości Frydrychowice, w zakresie przeznaczenia go pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Zgodnie z art. 17, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 i art. 39, ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść wnioski do zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy wnosić na piśmie do Wójta Gminy Wieprz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

Wnioski do planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wieprz.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wieprz z siedzibą: ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, tel.: +48 33 875 51 18, e-mail: sekretariat@wieprz.pl.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod.ug@wieprz.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy Wieprz

Małgorzata Chrapek