OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wieprz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) jak również stosownie do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XIX/170/12 z dnia 23 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz (uchwalonego Uchwałą Nr XXX/180/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 kwietnia 2005 roku, zmienionego Uchwałą Rady Gminy Wieprz Nr XL/241/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku, zmienionego Uchwałą Rady Gminy Wieprz Nr XL/242/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zmiana studium obejmuje całą Gminę Wieprz w jej granicach administracyjnych.

 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany studium.

 

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 15 maja 2014 r. do 12 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz w godzinach od 10.00 do 13.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz, o godz. 10.00.

 

Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Wieprz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2014 r.

 

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2014 r.

 

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wieprz.