Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zmian.) Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. (tj. środa) w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 o godzinie 10.00 odbędzie się

I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,2176 ha, położona w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożona z niezabudowanych działek o nr ewid.: 2851/1 o pow. 0,0305 ha oraz 2854/17 o pow. 0,1871 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00095237/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów działki nr: 2851/1 oraz 2854/17 sklasyfikowane są jako: PsIII.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka o nr ewid. 2854/17 o pow. 0,1871 ha położona jest w strefie peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w rejonie ul. Biała Droga, tuż przy granicy gminy Wieprz z gminą Andrychów (blisko specjalnej strefy ekonomicznej przy tej samej drodze). Nieruchomość położona jest w odległości niespełna 1,5 km od drogi krajowej nr 52, w odległości 3,5 km od centrum Andrychowa oraz 4 km od centrum gminy Wieprz. Najbliższe otoczenie działek stanowią grunty częściowo zabudowane a częściowo niezabudowane przeznaczone głównie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, tereny produkcyjne oraz tereny rolnicze i leśne. Dojazd do działki 2854/17 odbywa się poprzez grunt nieutwardzony - działkę 2851/1 do powiatowej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (działka 6001/2), ul. Biała Droga. Przedmiotowa działka posiada stosunkowo regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta kształt. Teren lekko pochyły, niezabudowany, nieogrodzony i bez zadrzewień. W skład szacowanej działki wchodzą grunty o bonitacji (PsIII). Pod kątem rolniczym ukształtowanie terenu nie utrudnia potencjalnej uprawy, proporcje boków działki wpływają pozytywnie na ewentualną efektywność pracy maszyn rolniczych.

Działka o nr ewid.: 2851/1 o pow. 0,0305 ha stanowi drogę gruntową nieutwardzoną położoną w strefie peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w rejonie ul. Biała Droga, tuż przy granicy gminy Wieprz z gminą Andrychów (blisko specjalnej strefy ekonomicznej przy tej samej drodze). Działka stanowi dojazd do działki 2854/17 o pow. 0,1871 ha.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.):

Działka nr: 2851/1 znajduje się w niewielkiej części w terenach oznaczonych symbolem: 6KDZ.4 a ustalenia planu brzmią „tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej” w pozostałej części w terenach oznaczonych symbolem: 6MU.11 a ustalenia planu brzmią: „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej”.

Działka 2854/17 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 6R/ZL.19 a ustalenia planu brzmią „tereny rolne z możliwością zalesień”.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości oznaczonej działkami o nr ewid.: 2851/1 o pow. 0,0305 ha oraz 2854/17 o pow. 0,1871 ha wynosi: 20.000,00 złotych brutto.

Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto

Sprzedaż działki o nr ewid. 2854/17, której cena sprzedaży wynosi 8.000,00 złotych jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./.

Natomiast sprzedaż działki o nr ewid. 2851/1, której cena sprzedaży wynosi 12.000,00 złotych brutto zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.

Wadium: 2.000,00 złotych

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zmian.) upłynął w dniu 12.03.2019 r.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które do dnia 11 kwietnia 2019 r. tj. czwartek dokonają wpłaty wadium w formie pieniądza w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394 w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2019 r. tj. czwartek wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Wieprz. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi nabywca.

Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieprz.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.


Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.3, tel. 87-55-118 w. 26.

Wójt Gminy Wieprz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.