Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wieprz Uchwały Nr XXXV/328/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planu będzie obszar obejmujący gminę Wieprz w jej granicach administracyjnych.

 Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wieprz.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz; 34-122 Wieprz 217.

Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapki, z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.
 
Termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2014 roku.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieprz