Ogłoszenie - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2019 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wieprz Uchwały Nr VIII/64/19 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany planu będzie zmiana na rysunku planu, dla terenu wskazanego na załączniku graficznym do wymienionej wyżej uchwały położonego w miejscowości Gierałtowiczki, polegająca na przeznaczeniu go pod działalność usługową wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do części tekstowej planu.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wieprz.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz; ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz. Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Termin składania wniosków upływa w dniu 21 lutego 2020.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.


Wójt Gminy Wieprz