Obwieszczenie Wójta Gminy Wieprz

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. z 2013r. Dz.U.poz.1235 ) w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 K.p.a ( t.j. z 2013r. Dz.U. poz.267)

zawiadamiam że Wójt Gminy Wieprz wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Farma Wiatrowa Wieprz - polegająca na budowie zespołu 7 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Wieprz sołectwo Wieprz

Wnioskodawca : Pan Marcin Reguła  zam. oś.Lata Kwiatów 52 A ; 48-385 Otmuchów