OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. z 2013 r Dz.U.poz.1235) w związku  z art.49  ustawy  z 14 czerwca 1960 K.p.a (t.j. z 2013 r  Dz.U. poz.267)

zawiadamiam że Wójt Gminy Wieprz  w dniu 2 maja 2014 r w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „ budowa chodnika  dla pieszych  wraz z poprawą  odwodnienia  w ciągu  drogi powiatowej  nr 1767 K Wadowice – Wieprz  na długości  ok. 3,9 km  polegającej na przebudowie  drogi  powiatowej”  wydał  postanowienie znak IOŚ.DŚ .6220.2.2014 r  o braku obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać  w siedzibie  Urzędu Gminy Wieprz  pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

Informuje się  o uprawnieniach wynikających z art.10 § 1 K.p.a , że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału na każdym etapie jego stadium  do zapoznania się  z materiałami  i dowodami  zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, a składanie uwag , wniosków  może nastąpić w terminie 14 dni  od dnia podania do publicznej wiadomości obwieszczenia