Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: zbycie – stosownie do art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z zabudowanej działki o nr ewid.: 6620/2 o pow. 0,1482 ha objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych

wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha, położoną w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00103664/4 , prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów działki nr: 6620/1 i 6620/2 sklasyfikowane są jako: Br-RIIIb.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka o nr ewid.: 6620/2 o pow. 0,1482 ha stanowi zabudowaną, nieogrodzoną działkę położoną na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, w rejonie ul. Górskiej, gmina Wieprz, powiat wadowicki. Na działce znajduje się budynek produkcyjno-usługowy dla rolnictwa zwieńczony dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową, o pow. użytkowej 95,61 m2 oraz budynek mieszkalny murowany, podpiwniczony, zwieńczony dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową o pow. użytkowej 34,52 m2. Budynek umożliwia bezpieczną eksploatację i nie zagraża otoczeniu, ale pojawiły się już znaczne uszkodzenia i ubytki a właściwości materiałów mają obniżoną klasę i dlatego wymagany jest kompleksowy remont. Brak instalacji CO (pozostałe do wymiany). Działka ma korzystne parametry geometryczne, a jej wielkość jako gruntu budowlanego należy do przedziału działek najchętniej poszukiwanych wśród potencjalnych kupujących. Sąsiedztwo średnio korzystne – zwarta zabudowa. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej utwardzonej (działka nr 6620/1 – udział 1/3). Nieruchomość ma dostęp do wszystkich mediów.

Działka o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha położona jest na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, w rejonie ul. Górskiej, gmina Wieprz, powiat wadowicki. Sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi częściowo niezabudowanymi a częściowo zabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Działka posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. W terenie stanowi drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Teren płaski, nieogrodzony, niezabudowany. W okolicy znajduje się dużo zieleni.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.) działki 6620/2 i 6620/1 znajdują się w terenach oznaczonych symbolem: 6MU.76 o ustaleniach: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/2 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1wynosi: 117.300,00 złotych brutto.

Słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta 00/100 złotych brutto

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/2, której cena sprzedaży wynosi 105.000,00 złotych jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm./. Natomiast sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid. 6620/1, podlega naliczeniu podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%, cena sprzedaży wynosi 12.300,00 złotych brutto.

W terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 18.11.2021 r. do dnia 09.12.2021 r., na stronach internetowych Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 26.