Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:

Zbycie nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późn. zmian.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Udział wynoszący ½ części we współwłasności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1812 ha, położonej w miejscowości Gierałtowiczki, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z zabudowanej działki o nr ewid. 805 o pow. 0,0834 ha oraz niezabudowanych działek o nr ewid.: 85/2 o pow. 0,0798 ha i 804 o pow. 0,0180 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1W/00052957/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów:

- działka nr 805 sklasyfikowana jest jako: Br-PsIII

- działka nr 85/2 sklasyfikowana jest jako: PsIV, Br-PsIII

- działka nr 804 sklasyfikowana jest jako: Br-PsIII

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działki o nr ewid.: 805 o pow. 0,0834 ha, 85/2 o pow. 0,0798 ha i 804 o pow. 0,0180 ha tworzą zwart kompleks gruntu o łącznej powierzchni 0,1812 ha. Położone są w strefie pośredniej miejscowości Gierałtowiczki, gmina Wieprz, powiat wadowicki, przy ul. Pogodnej, w odległości około 7,5 km od centrum gminy Wieprz oraz w odległości ok. 14,5 km od centrum Wadowic. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolno-leśne. Okolica cicha i spokojna. Dojazd do nieruchomości odbywa się gminną drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej (działka 609), ul. Pogodna. Działki tworzą kompleks gruntu o regularnym, zbliżonym do prostokąta kształcie (posiadają one dodatkowy potencjał, gdyż można zbyć 2 niezabudowane działki pod odrębną zabudowę). Teren płaski, nieogrodzony, zakrzaczony, zabudowany jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 124,00 m2 oraz częścią budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 30 m2. Oba budynku w bardzo złym stanie technicznym, ulegają samozawaleniu i przeznaczone są do rozbiórki. W związku z powyższym wartość przedmiotowej nieruchomości została oszacowana jako wartość gruntu niezabudowanego, pomniejszona o koszty rozbiórki w/w zabudowań.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)

Działka 805 obręb Gierałtowiczki objęta jest ustaleniami:

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 3MU.6)

- tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej (symbol 3KDL.4)

Ponadto w granicach wskazanej działki znajduje/ją się:

- obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków

Działki nr: 85/2 i 804 obręb Gierałtowiczki objęte są ustaleniami:

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 3MU.6)

Cena zbycia udziału wynoszącego ½ we współwłasności w/w nieruchomości wynosi:

33.654,96 złotych brutto

Słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 96/100 brutto

Zbycie udziału wynoszącego ½ we współwłasności działek ewid. nr: 85/2 i 804, którego cena wynosi 23.445,30 złotych zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.


Zbycie udziału wynoszącego ½ we współwłasności działki ewid. nr 805, którego cena wynosi 10.209,66 złotych jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a lit. b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm. /.


W terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed zawarciem umowy notarialnej.


Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 28.09.2020 r. do dnia 19.10.2020 r., na stronach internetowych Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl


Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 26.