Kwalifikacja Wojskowa - informacja

W dniach od 27 września 2021r. (poniedziałek) do 1 października 2021r. (piątek) odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Wieprz.
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wadowickiego mieści się w budynku Ośrodka Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach przy ul. Spadzistej 10.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:


1) mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1997—2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Jednocześnie informujemy, że w budynku obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:


– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm (bez nakrycia głowy),
– dokumentację medyczną , w tym wyniki badań specjalistycznych , przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – o ile posiada,
– dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.