Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim realizuje badanie pn.:
„Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.
W ramach niniejszego projektu przewidziano m.in. realizację ankiet za pośrednictwem platformy internetowej (CAWI) i ankiet telefonicznych (CATI) z przedstawicielami firm zlokalizowanych na terenie objętym badaniem. Badanie jest całkowicie anonimowe, a wszelkie uzyskane informacje posłużą jedynie celom statystycznym.