III Sesja Rady Gminy Wieprz – 29 stycznia 2015roku

W dniu 29 stycznia 2015 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się III Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni zgłosili potrzebę załatania dziur na drodze powiatowej w stronę Głębowic po wykonywanych na niej ekspertyzach. Kolejno poruszono problem nie czyszczonego rowu przy drodze powiatowej od strony Przybradza do centrum Frydrychowic oraz konieczność wymiany kilkudziesięciu lamp oświetleniowych przy drogach, gdyż są one rtęciowe i nie ma do nich już żarówek.

Pierwszym tematem obrad była konieczność wprowadzenia do budżetu  Gminy po stronie dochodów na rok 2015 środków na Program Ograniczenia Niskiej Emisji w wysokości 581.500,00 zł otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pozyskane środki pozwolą na wymianę w 90 gospodarstwach domowych starego pieca i zastąpienia go nowym ekologicznym źródłem ogrzewania. Kolejno podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2014 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022.

W punkcie 9 sesji ze względu na zmiany obowiązujących przepisów dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz. Następnie Radni 15 głosami "za" zatwierdzili nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów. Stawka wzrosła z 4,05 zł na 4,06 zł netto i obowiązywać będzie ona od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 29 lutego 2016 roku.

Kolejno Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu. Dopłata została ustalona na poziomie 0,55 zł/m3 netto. Na mocy uchwały nr III/16/2015 Rada Gminy zobowiązała się udzielić dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu w kwocie 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu elektrokardiograficznego oraz defibrylatora.  

W związku z przystąpieniem do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i przyjętych zmian w budżecie w punkcie 14 sesji uchwalono 15 głosami zasady dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. Zasady przyznawania dotacji szczegółowo określa załącznik do uchwały.

Kolejno podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 4.468,00  zł w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na rok 2015 dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej w roku 2015. W punkcie 15 sesji powołano dwie dodatkowe stałe komisje Rady Gminy Wieprz, są to: Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa (Marcin Sopicki, Barbara Herma, Adam Polak, Janusz Mikuła, Leszek Gliwa) oraz Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Janusz Górkiewicz, Kazimierz Szatan, Danuta Michalczyk, Karol Wojewodzic, Małgorzata Bogunia, Jacek Pawlak, Kazimierz Matusiak).

Ostatnią uchwałą podjętą podczas III Sesji była uchwała w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach. Na jej mocy obecną siedzibą OKW nr 6 będzie Wiejski Dom Kultury w Gierałtowicach.

W części dotyczącej informacji na temat realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieprzu osoby reprezentujące wykonawcę zadania poinformowali zebranych, że na chwilę obecną wykonane zostało 2 km 400 m kolektora. Zapewniono, że od początku lutego zwiększona zostanie liczebność ekipy wykonawczej by zwiększyć tempo prac. W chwili obecnej nie ma zagrożenia niewykonania założonego harmonogramu prac w terminie. W wolnych wnioskach poruszono problem wprowadzenia nazw ulic. Pani Wójt wyjaśniła, że wraz z Przewodniczącym Rady wystąpili z wnioskiem do Starosty o rozważenie obniżenia stawek za wymianę dokumentów (prawo jazdy, dowód rejestracyjny). Starostwa zapewnił, że ustosunkuje się pozytywnie do tej prośby.