Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - aktualizacja

Gmina Wieprz zaprasza do złożenia ofert na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Wieprz”.

1. Zamawiający Gmina Wieprz

zaprasza do złożenia ofert na:


2. Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Wieprz”.


3. Projekt współfinansowany w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.


4. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.


5. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wieprz nr 22/2014 Wójta z dnia 16.04.2014r. W sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


6. Termin realizacji zamówienia: 5.10.2018 r. – 31.10.2018 r.


7. Okres gwarancji: wg danych producenta.


8. Miejsce i termin złożenia oferty: osobiście Urząd Gminy w Wieprzu, Wieprz ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz lub faksem: 33/875-55-99 lub emailem: apenkala@wieprz.pl, w terminie do 1.10.2018 roku do godz. 15:00. /decydują: data osobistego złożenia oferty na Dziennik Podawczy lub data odbioru faksu lub data otrzymania maila/. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


9. Termin rozpatrzenia ofert: do 4.10.2018 r.


10. Warunki płatności: przelew do 14 dni od daty zrealizowania zamówienia oraz dostarczenia dokumentu księgowego do siedziby Zamawiającego.


11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- w zakresie proceduralnym: Artur Penkala tel. 33/875-51-23 wew. 14, email. apenkala@wieprz.pl.

- w zakresie pytań do przedmiotu rozeznania cenowego: Grzegorz Rusinek tel. 33/875-51-23 wew. 14, email. grzegorz@wieprz.pl


12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

a) zakres rzeczowy zamówienia:

- Laptop (Tablet Lenovo Yoga Book x5-Z8550/10.1WUXGA/4GB/64SSD/Int/LTE/W10Pro - ZA160009PL) - 4 szt.

- Licencja na system Windows 10 Professional – 4 szt.

- Licencja Microsoft Office 365 Personal PL - licencja na rok – 4 szt.

b) Miejsce dostawy: Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz pok. nr 4.

c) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.

e) Zamówienia udziela się Oferentowi, który złoży najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę.

f) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

g) Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana do oferentów.


Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30236000-2 Różny sprzęt komputerowy


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie dotyczy.


Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: dopuszcza się dostawę sprzętu o wskazanych parametrach lub lepszych.


Sposób rozliczeń:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].


Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena. Waga 100%.


Zapytanie cenowe


Załącznik oferta

Pytanie 1: W zakresie rzeczowym zamówienia wykazano dostawę:

a) Laptop (Tablet Lenovo Yoga Book x5-Z8550/10.1WUXGA/4GB/64SSD/Int/LTE/W10Pro - ZA160009PL) - 4 szt.

b) Licencja na system Windows 10 Professional – 4 szt.

c) Licencja Microsoft Office 365 Personal PL - licencja na rok – 4 szt.


Czy zatem Zamawiający wymaga dodatkowych licencji na system WINOWS oprócz wskazanych 4 szt. w pkt „b”?


Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia wyłącznie 4 szt. licencji wskazanych w pkt. „b”.


Pytanie 2: Proszę o doprecyzowanie rodzaju wymaganej licencji systemu Windows: OEM czy BOX?


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga systemu Windows na licencji OEM.