Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) do zadań gminy należy dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Teren Gminy Wieprz w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na jej terenie od 01.01.2015 do 01.12.2015 obsługiwała firma: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów - wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów z terenu Gminy Wieprz.

Odpady są zbierane w systemie pojemnikowym oraz workowym. Wyłącznie w systemie workowym można było oddawać odpady zbierane selektywnie. Odpady zmieszane można było oddawać w workach lub pojemnikach.

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Wieprz nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, ponieważ brak jest na terenie gminy instalacji przeznaczonej do tego celu. Gmina Wieprz jest gminą wiejska dlatego też większość odpadów zielonych jest kompostowana w przydomowych kompostownikach.

W roku 2013 zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Wieprz zostały przekazane do: MBP Brzeszcze ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze. Odpady ulegające biodegradacji zostały przekazane do: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne o obojętne 34-120 Andrychów ul. Biała Droga.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2015 Gmina Wieprz nie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 620 294,37zł. Koszty obejmowały: odbiór i zagospodarowanie odpadów, materiały, płace

4. Liczba mieszkańców

Gmina Wieprz liczy 12166 mieszkańców stan na dzień (31.12 2015 r.) W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w urzędzie gminy ujętych

Jak wynika z deklaracji złożonych w 2015 roku przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było

11 226 osób, z czego:

- 10 771 deklarowało zbieranie odpadów w sposób selektywny

- 455 deklarowało zbieranie odpadów nieselektywnie.

Poza systemem znajdują się nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

5. Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Wieprz w roku 2015.

Kod odpadu

Rodzaj odpadów komunalnych

Masa wytworzonych odpadów komunalnych [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

11,90

15 01 07

Opakowania ze szkła

133,40

20 01 39

Tworzywa sztuczne

70,10

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

37,80

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1216,6

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

24,60

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

2,00

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niż wymienione w 17 01 06

26,99

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

7,50

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,02

16 01 03

Zużyte opony

2,70

17 02 02

Szkło

3,60

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

0,30

20 01 23*

Urządzenia zawierające freon

0,10

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

6,10

6. Tabela nr 2. Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu w roku 2015

Poziom odzysku i recyklingu

Osiągnięty przez Gminę

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

21,6%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100%

1. WNIOSKI.

Gmina Wieprz realizując obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obserwuję wzrost ilości odebrany odpadów komunalnych. Wzrosty dotyczą zarówno odpadów zmieszanych jak i odpadów odebranych w sposób selektywny. Zwiększa się również liczba osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów.

Wypełniła wymagania stawiane na rok 2015 w tym zakresie, tj.:

a) osiągnęła wymagane poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

b) osiągnęła wymagany poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w Gminie Wieprz system gospodarki odpadami jest poprawny i coraz bardziej skuteczny.

W celu zapewnienia ciągle rosnącej świadomość ekologiczna mieszkańców konieczne jest kontynuowanie działań edukacyjnych zarówno młodzieży jak osób dorosłych. Właściwe postawy ekologiczne i społeczne zapewnią skuteczniejsze działanie systemu gospodarki komunalnej

Sporządził:

M. Adamik