Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy:

Lp

Położenie

nr działki

nr KW 

Powie-

rzchnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

 sposób zagospodarowania

 

Okres dzierżawy

1.

Frydrychowice, nieruchomość składająca się      z działek nr: 2440/6 i 2538/4

nr KW 56 995

 

 

 

5403 m2

 

MU- 2

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

działki nr: 2440/6 i 2538/4 położone we Frydrychowicach, niezabudowane                         z przeznaczeniem wyłącznie pod uprawy polowe,  w tym połowę areału ma stanowić użytek zielony – łąka lub pastwisko

grunt orny o klasie R III b

3 lata

 

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. W sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz., minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:

  • działalność rolniczą do 1 ha 0,04 zł za 1m2 powierzchni rocznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą  1 marca danego roku.

 

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:         

ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 31 marca za cały rok z góry.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 09 lutego 2016 roku do dnia 01 marca 2016 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

 

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 33.

 

Wójt Gminy Wieprz

/-/ mgr Małgorzata Chrapek

 

Dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres, jeżeli potwierdzi wolę dalszego zainteresowania dzierżawą przed upływem okresu dzierżawy, nie posiada zaległości czynszowych i złoży pisemny wniosek o skorzystanie z pierwszeństwa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy.

 

Adnotacje urzędowe:

Podano do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób tj. przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w sołectwach :

Frydrychowice - sołtys Andrzej Sopicki       

Gierałtowice - sołtys Maria Huczek         

Gierałtowiczki -   sołtys Jan Wójcik            

Nidek - sołtys Anna Zacny            

Przybradz -    sołtys Tadeusz Sordyl       

Wieprz -   sołtys Barbara Herma