Instytucje otoczenia biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zakres działania: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.

Dane teleadresowe:
ul. Pańska 81/8300-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25
fax: (22) 432 86 20
Adres strony www: www.parp.gov.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Zakres działania: MARR specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce.Wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Oferta Spółki to usługi informacyjne dla przedsiębiorców, doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój małopolskich przedsiębiorstw oraz obsługa produktów finansowych, takich jak  pożyczki czy seed capital. Spółka jest partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jako beneficjent unijnych dotacji wdraża krajowe i regionalne programy operacyjne. Pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, MARR pośredniczy w udzielaniu dotacji na zadania związane z inwestycjami proinnowacyjnymi.

Dane teleadresowe:
Siedziba: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. 12-617-66-01
Adres strony www: www.marr.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Zakres działania: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego.  MCP wdraża II Oś Priorytetową MRPO - Gospodarkę Regionalnej Szansy, odpowiada za udzielanie szczegółowych informacji na temat możliwości wsparcia beneficjentów w ramach tej osi, nabór i ocenę wniosków oraz cały proces nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji i rozliczeniem projektu. Celem MCP jest sfinansowanie do 2015 roku najlepszych projektów wpływających w największym stopniu na rozwój gospodarczy regionu.

Dane teleadresowe:
Siedziba: ul. Kordylewskiego 11 (I piętro),
31-542 Kraków
tel. 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20
e-mail: sekretariat@mcp.malopolska.pl

Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
Zakres działania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. W latach 2007-2013 ARiMR będzie podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowane z nowych funduszy unijnych:

•Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG), w ramach którego agencja będzie kontynuowała realizację instrumentów pomocy I filara WPR (płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, wspólna organizacja rynku rybnego).

•Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z którego finansowane będą wszystkie działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich

•Europejskiego Funduszu Rybackiego

Dane teleadresowe:
31-503 Kraków,
ul. Lubicz 25
tel. 12 629 80 10,
fax (12) 421 13 11
Adres strony www: www.mcp.malopolska.pl


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.080918073654175